Czwartek, 11 sierpnia 2022 r. imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny Czwartek XIX tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Klary

Fotogalerie

więcej fotogalerii »

Listy

Słowo Pasterskie Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2012 r.

Słowo Pasterskie Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski
ds. Misji na Dzień Misyjny przypadający
w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2012 r.
Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry!
W atmosferze świątecznej przeŜywamy tajemnicę Słowa wcielonego, Słowa,
które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Dzisiejsza Uroczystość ukazuje nam
prawdę o objawieniu się Boga całemu światu. Kościół raduje się, gdyŜ wszystkim
narodom ukazała się światłość prawdziwa, która oświeca kaŜdego człowieka (J 1,9).
W naszej Ojczyźnie, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski, od
wielu lat ten dzień obchodzony jest jako dzień misyjny, który uwraŜliwia nas na
tych, do których Dobra Nowina o zbawieniu jeszcze nie dotarła, którzy nie
wkroczyli na drogę wiary. Dzień misyjny uświadamia nam odpowiedzialność za
misyjne dzieło Kościoła i wspomaganie tych, którzy niosą orędzie Chrystusa aŜ po
krańce ziemi.
1. Jezus objawia się wszystkim narodom
W BoŜe Narodzenie świętowaliśmy przyjście Boga na świat w skrytości,
ukryte w stajni betlejemskiej. W uroczystość Objawienia Pańskiego świętujemy
przyjście odwiecznego Słowa Ojca w chwale, dla zbawienia wszystkich ludów
i narodów.
Mędrcy ze Wschodu poszukujący nowo narodzonego Zbawiciela, ujrzeli
gwiazdę, ruszyli w drogę i przybyli do Betlejem pokonując wszelkie przeszkody –
w tym Heroda – aby się spotkać z Chrystusem i oddać Mu pokłon.
Oni uosabiali ludy pogańskie, a zarazem świat ówczesnej nauki. Jak pisze
św. Mateusz w Ewangelii: Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego,
Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali
Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
W objawieniu BoŜego Dziecięcia uczestniczyła Matka. To ona ukazała
Dziecię Jezus Mędrcom ze Wschodu, którzy rozpoznali w Nim Mesjasza, oddali
Mu pokłon, złoŜyli dary wyraŜające uznanie Jego królewskiej władzy (złoto), Jego
bóstwa (kadzidło) i Jego człowieczeństwa, które zostanie złoŜone w ofierze na
KrzyŜu (mirrę). Trzej Mędrcy, przybywający ze Wschodu do Betlejem są
początkiem i zapowiedzią tej wielkiej wędrówki ludów i narodów w pielgrzymce
wiary do Chrystusa, Światłości świata.
O tym wydarzeniu śpiewał wcześniej Psalmista, a dzisiaj my powtarzamy te
słowa: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Te słowa stały się rzeczywistością, bo
Jezus, Światłość świata oświeca kaŜdego człowieka i wszystkie narody. Prorok
Izajasz zapowiadał wspaniałe czasy mesjańskie: Powstań, świeć Jeruzalem, bo
przyszło twe światło i chwała Pana rozbłyska nad tobą.(…) I pójdą narody do
twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu (Iz 60,1.3). Ta światłość,
która zabłysła nad Jeruzalem w pełni czasu nadal świeci i wskazuje drogę ludziom
kaŜdego pokolenia.
Dzisiejsza uroczystość podkreśla waŜne wydarzenie: powołanie pogan do
wiary, otwarcie bramy do zbawienia wszystkim narodom. To jest właśnie istotą
święta Epifanii. O tym mówi nam takŜe św. Paweł, Apostoł narodów: przez
objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, Ŝe poganie juŜ są współdziedzicami
i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez
Ewangelię (Ef 3,3.6). Tak więc Święto Objawienia Pańskiego ukazuje nam, Ŝe
wszyscy pozostają w zasięgu zbawczej misji Chrystusa. Ta wędrówka ludów
i narodów do Chrystusa, w której my takŜe uczestniczymy, trwa juŜ ponad dwa
tysiące lat.
2. Zbawiciela spotykamy w Kościele
Święto Objawienia uświadamia nam, Ŝe Jezusa Chrystusa przebywającego na
ziemi trzeba szukać z wiarą i odwagą. Trzej Mędrcy ze Wschodu ukazują swoją
drogę do wiary. Na drodze tej musimy być wytrwali w poszukaniu, konsekwentni
w zawierzeniu oraz mocni w pokonywaniu napotykanych przeszkód. Aby wyruszyć
w drogę za światłem gwiazdy, zostawiając wszystko do czego jest się
przywiązanym, potrzebna jest takŜe odwaga. Jednak tylko na drodze wiary, idąc
ufnie, spotkamy się z Jezusem, rozpoznamy w Nim Zbawiciela, oddamy Mu pokłon
i ofiarujemy mu dary: złoto, kadzidło i mirę.
Podobnie jak Mędrcy, musimy przejść przez Jerozolimę, to znaczy przez
Kościół, aby znaleźć Jezusa. Dzisiaj Kościół jest podobny do tej gwiazdy
i winien być odblaskiem światła Chrystusa, oświecającego wszystkim ludziom
drogę wiodącą do jedynego Zbawiciela świata. Maryja ukazała niegdyś Zbawiciela
Mędrcom, teraz równieŜ wskazuje Ona drogę i miejsce, gdzie kaŜdy człowiek moŜe
spotkać Jezusa Chrystusa. Tym miejscem jest Kościół będący wspólnotą. By
spotkać Zbawiciela, trzeba wejść do domu, którym jest Kościół, dlatego nie moŜna
znaleźć Jezusa odrzucając Jego wspólnotę, czyli Kościół. Jak powiedział Benedykt
XVI do młodzieŜy w Madrycie: Nie moŜna oddzielać Chrystusa od Kościoła, tak
jak nie moŜna oddzielać głowy od ciała (por. 1 Kor 12,12). A pójście za Jezusem
w wierze oznacza kroczenie z Nim w komunii Kościoła.
3. Objawienie Pańskie świętem misyjnym
Dzisiejsza uroczystość pomaga nam zrozumieć głęboki sens powszechnej
misji Kościoła, zbawienia wszystkich ludzi. Kościół, wypełnia testament
zmartwychwstałego Chrystusa: Idźcie … i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28,19).
Jest to święto z samej swej istoty misyjne i kieruje nasz wzrok na cały świat, na
wszystkie ludy i narody, do których Kościół niesie Dobrą Nowinę o zbawieniu. Ten
dzień misyjny uświadamia nam odpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła oraz
nakaz solidaryzowania się z cierpiącymi prześladowanie ze względu na wiarę
w Chrystusa. Pragniemy spłacać dług wdzięczności za skarb naszej wiary poprzez
modlitwę, ofiarowanie cierpień oraz ofiary materialne wspierając dzieła misyjne
prowadzone przez misjonarzy.
Ofiary zbierane dziś na tacę we wszystkich kościołach Polski przeznaczone
są na Krajowy Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji. Jednym z głównych jej zadań jest opieka nad naszymi misjonarzami
i misjonarkami pracującymi na wszystkich kontynentach świata – obecnie z Polski
jest 2170 osób z Polski. Innym zadaniem jest przygotowanie do przyszłych zadań
ewangelizacyjnych kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz świeckich w Centrum
Formacji Misyjnej w Warszawie. W tym roku przygotowują się 24 osoby.
W imieniu tych, którzy przygotowują się do pracy misyjnej oraz misjonarzy
i misjonarek, którzy będą korzystać z Waszego daru serca – składam juŜ teraz
serdeczne Bóg zapłać.
Objawienie Pańskie jest teŜ patronalnym świętem Papieskiego Dzieła
Misyjnego Dzieci. W Polsce w tym dniu dzieci stają się nowymi członkami tego
Dzieła. Na całym świecie tego dnia dzieci naleŜące do Papieskiego Dzieła
Misyjnego łączą się w modlitwie. Przebrane w stroje symbolizujące 5 kontynentów
stają się kolędnikami misyjnymi, a zebrane w czasie kolędowania ofiary przekazują
swoim rówieśnikom z krajów misyjnych. W tym roku te ofiary zostaną
przeznaczone dzieciom w Sudanie Południowym. Do udziału w misyjnej kolędzie
dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci zapraszają kolegów i koleŜanki
zrzeszonych w róŜnych grupach w szkole i w parafii, przede wszystkim dzieci
ze Szkolnych Kół Caritas. Drogie Dzieci, stawajcie się w te dni kolędnikami
misyjnymi i niech Was wspomagają w tym Wasi rodzice, kapłani, siostry zakonne,
katecheci oraz nauczyciele, którym – w imieniu dzieci z krajów misyjnych –
wyraŜam wielką wdzięczność.
4. RóŜaniec w dziele misyjnym
W dniu 9 stycznia tego roku będziemy wspominać 150. rocznicę śmierci
Sługi BoŜej Pauliny Jaricot [śariko]. Kościół w tym roku ukazuje nam tę wielką
Córkę francuskiej ziemi, która nigdy nie wyjechała na misje, ale wspierała duchowo
i materialnie misje i pracujących tam misjonarzy. Aby to zadanie wypełnić, załoŜyła
Dzieło Rozkrzewiania Wiary i zainicjowała RóŜe śywego RóŜańca. Paulina
urodziła się 22 lipca 1799 roku w Lyonie, w rodzinie bogatych przemysłowców.
Jako siedemnastolatka podjęła decyzję o poświęceniu się słuŜbie Bogu i ludziom
oraz złoŜyła dozgonny ślub czystości. Poznawała przez swojego brata,
przygotowującego się do pracy misyjnej w Chinach, dramatyczną sytuację
tamtejszych mieszkańców oraz zrozumiała konieczność działalności misyjnej wśród
nich. Rozwiązanie znalazła w śywym RóŜańcu. Wszystkie łaski, wszelkie światło
czerpałam z tajemnic róŜańcowych i one uczyniły moje Ŝycie owocnym. To
wyznanie Pauliny Jaricot świadczy o tym, jak wielką wartość miała dla jej
duchowego Ŝycia modlitwa róŜańcowa i dlatego zapragnęła uczynić róŜaniec
modlitwą wszystkich i otoczyć nią cały świat. Sama uwaŜała się za pierwszą
zapałkę, którą Bóg się posłuŜył, by rozpalić wielki ogień. Organizowała tzw.
piętnastki – tyle ile było wtedy tajemnic róŜańcowych. KaŜdy z członków piętnastki
zobowiązywał się do odmawiania dziesiątka róŜańca dziennie i do rozwaŜania
otrzymanej w drodze losowania tajemnicy róŜańcowej w intencji misji i misjonarzy.
Paulina powtarzała: W ten sposób śywy RóŜaniec osiąga wspaniałą wartość –
wszyscy modlą się o czyjeś nawrócenie, o łaskę bardzo komuś potrzebną, a przede
wszystkim w intencjach misji. Tak więc, RóŜaniec jednoczy serca. I stopniowo
członkowie stają się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludami świata.
Obecnie, chyba w kaŜdej parafii naszej Ojczyzny, istnieją RóŜe śywego
RóŜańca. Niech ten czas pochylania się nad osobą Sługi BoŜej Pauliny Jaricot
uświadomi nam, Ŝe celem powstania tej wspaniałej inicjatywy była modlitwa
za misje i misjonarzy, a takŜe niech będzie to zachętą do odmawiania róŜańca
w intencji Kościoła misyjnego, który zawsze potrzebuje wsparcia.
Drodzy Bracia i Siostry!
W dzisiejszą uroczystość Epifanii duszpasterze błogosławią kadzidło i kredę,
którą znaczymy drzwi naszych domów i mieszkań. WyraŜamy w ten materialny
sposób duchowe przyjęcie nowo narodzonego Chrystusa do naszego domu oraz
prosimy Go, aby błogosławił wszystkim mieszkańcom.
śyczę Wam, abyście otwierali się na Jego błogosławieństwo i szli drogą,
którą On nam ukazuje. Niech Jezus będzie z Wami, napełni Was swoją radością
oraz nadzieją. Niech błogosławi Wasze domy, mieszkania, szkoły, miejsca pracy i
odpoczynku.
Polecam Was Najświętszej Maryi Pannie, Matce wszystkich narodów, aby
towarzyszyła Wam w Nowym Roku swym macierzyńskim wstawiennictwem,
wspomagała w radowaniu się BoŜym objawieniem i uczyła Was, jak być gwiazdą,
która oświeca drogę do Chrystusa drugiemu człowiekowi.
Z serca Wam błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
+ Jerzy Mazur SVD
Drukuj cofnij odsłon: 1456 utworzono : 2011-12-30 19:15 Do góry
Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Opatrzności Bożej ul. Marii Dąbrowskiej 19, 70-783 Szczecin, os. Majowe, tel. +48 91 464 23 42
P K O BP 0/III Szczecin – nr 24 1020 4812 0000 0102 0056 8204

© 2022 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone