Czwartek, 11 sierpnia 2022 r. imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny Czwartek XIX tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Klary

Fotogalerie

więcej fotogalerii »

Listy

SŁOWO PASTERSKIE na Niedzielę Chrztu Pańskiego - 8 stycznia 2012 roku

SŁOWO PASTERSKIE
na Niedzielę Chrztu Pańskiego - 8 stycznia 2012 roku
Drodzy Bracia Kapłani,
Osoby Ŝycia konsekrowanego,
Siostry i Bracia – Umiłowany Ludu BoŜy Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,
a takŜe wszyscy uczestnicy niedzielnej Liturgii.
Dzisiejszą niedzielą dopełnia się nasze tegoroczne świętowanie Narodzenia
i Objawienia się światu Jezusa Chrystusa – Syna BoŜego. Trwa jeszcze to świętowanie
według tzw. kalendarza juliańskiego. Z tej racji pozdrawiamy wszystkich katolików
wschodnich oraz chrześcijan prawosławnych na Ziemi nad Odrą i Bałtykiem, Ŝycząc im głębi
duchowych przeŜyć oraz odnowienia radości z faktu, iŜ Słowo stało się Ciałem i mieszka
pośród nas.
O tym Słowie zaświadcza samo niebo poprzez szczególne znaki. Brzmi nam
w sercu odczytany w dzisiejszej Ewangelii głos Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie
mam upodobanie”. Ten głos Przedwiecznego Ojca jest dopełnieniem zapowiedzi prorockich,
Ŝe to właśnie Chrystus – Mesjasz – Syn BoŜy „utrwali prawo na ziemi a Jego pouczenia
wyczekują wyspy”. Jest dopełnieniem wołania anielskiego do pasterzy: „dziś w mieście
Dawida narodził się wam Mesjasz – Pan”. Jest dopełnieniem słowa Mędrców: „ujrzeliśmy
gwiazdę Jego na wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Jest teŜ dopełnieniem słowa
Jana Chrzciciela: „Oto Baranek BoŜy, który gładzi grzechy świata. /.../ On jest Synem
BoŜym”. TakŜe sam Jezus – o czym wielokrotnie medytowaliśmy w liturgii ostatnich dni
– objawiał uczniom swoją boską moc, aby mogli uwierzyć, Ŝe On jest Mesjaszem.
Umiłowani. Warto często medytować o Narodzeniu i Przyjściu Jezusa Chrystusa
– Mesjasza i Zbawiciela świata. Nie ma bowiem i nie będzie dany Ŝaden inny zbawca
człowieka i lekarz bolesnych spraw świata, jak tylko Jezus z Nazaretu. Nasza wiara w Niego
i nasze pójście za Nim jest najbardziej logiczną i najbardziej sensowną odpowiedzią
człowieka na zaproszenie samego Boga, aby mogły się naprawiać sprawy ludzkiego Ŝycia
oraz róŜne, przez ludzi bardzo powikłane, sprawy tego świata. Doświadczamy tego takŜe
w obecnym, głębokim kryzysie duchowym, etyczno-moralnym, rodzinnym, gospodarczym
i politycznym, w którym tkwi nasza Ojczyzna i cała Europa. Doświadczamy opłakanych
skutków organizowania spraw tego świata przez ludzi zamykających się na głos Boga.
A przecieŜ aktualne jest słowo Izajasza: „pójdą narody do Twojego światła, królowie do
blasku Twojego wschodu”. Trzeba prosić Boga, aby blask Prawdy BoŜego Słowa został
odwaŜnie przyjęty przez cały współczesny świat, to znaczy przez rządzących, przez
wielorakich mędrców, a takŜe przez kaŜdego człowieka.
Andrzej Dzięga
Arcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieński
Ta Prawda jest od dwóch tysięcy lat głoszona niezmiennie i odwaŜnie
w pełnym jej wymiarze przez Kościół święty: jeden – apostolski, powszechny
i katolicki. KaŜde pokolenie głosi tę Prawdę ewangelicznej nadziei potwierdzając ją
świadectwem wiary świętych tego pokolenia. Zaledwie kilka miesięcy temu radowaliśmy się
z Daru beatyfikacji Błogosławionego Jana Pawła II – wielkiego Świadka Jezusa Chrystusa.
Dwa miesiące temu radowaliśmy się z pierwszej beatyfikacji kapłana – męczennika Karola
Lamperta, którego świętość rozkwitała i dojrzewała w Szczecinie. TakŜe w naszym pokoleniu
ziemia nad Odrą i Bałtykiem jest ubogacona Ŝyciem, modlitwą i pracą wielu głęboko
religijnych, mądrych i dobrych ludzi – duchownych i świeckich. Módlmy się dla nich
o wytrwanie w tym świadectwie oraz o dar kolejnych ludzi, którzy z radością serca
odpowiadać będą na BoŜe wezwanie, zarówno na drogach Ŝycia rodzinnego, jak teŜ
kapłańskiego, zakonnego oraz misyjnego. Potrzebne jest do tego pogłębienie u wszystkich
Ŝycia modlitwy, a szczególnie medytacji Słowa BoŜego oraz adoracji Najświętszego
Sakramentu. Dokonuje się to w kaŜdej liturgii Mszy Świętej oraz w innych wspólnotowych
i osobistych praktykach poboŜnych. Tę drogę rozwoju duchowego powinniśmy, jako
uczniowie Jezusa, nieustannie rozwijać i pogłębiać.
Pomocą w tej mierze i dodatkową inspiracją mogą się nam stać w obecnym roku
szczególne Rocznice, waŜne dla naszego Kościoła: 40-lecie ustanowienia naszej diecezji,
20-lecie metropolii szczecińsko-kamieńskiej oraz Jubileusz 25-lecia obecności, nauczania
i modlitwy pośród nas Błogosławionego Jana Pawła II, a takŜe 25-lecie koronacji Figury
Matki BoŜej Fatimskiej z Sanktuarium na Słonecznym. Realnym wsparciem duszy są
duchowe dary Stolicy Apostolskiej, która rozszerzyła na ten rok moŜliwości pozyskiwania
odpustu zupełnego na terenie naszej Archidiecezji, tak w kaŜdej parafii, jak teŜ we wszystkich
naszych Sanktuariach, kolegiatach oraz katedrach. Praktyka ta przede wszystkim oznacza
bowiem zwiększoną troskę o uświęcenie i zbawienie kaŜdego człowieka. O terminach
i miejscach będziecie informowani sukcesywnie. JuŜ teraz chciałbym jednak szczególną
uwagę zwrócić na tę szansę, w związku z bardzo owocną praktyką wspólnotowej adoracji
Najświętszego Sakramentu, organizowanej u nas w wielu parafiach w pierwszą niedzielę
miesiąca. Decyzje o tych adoracjach podejmują z duszpasterską roztropnością i zgodnie
z przepisami liturgicznymi poszczególni księŜa proboszczowie.
Niech więc rozpoczęty Rok 2012 stanie się w naszych domach, rodzinach
i wspólnotach czasem umocnienia BoŜej łaski oraz nowego oŜywienia działań
ewangelizacyjnych. Niech tę łaskę umacnia w Was wszystkich trwająca duszpasterska wizyta
oraz udzielane Wam w Waszych domach błogosławieństwo kapłana.
Na pełne nadziei podąŜanie po drogach duchowego rozwoju, na odwagę podejmowania
dzieł miłości i na codzienne świadectwo wiary z serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego. Amen.
+ Andrzej Dzięga
Arcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieński
Szczecin, 5 stycznia 2012 roku

Drukuj cofnij odsłon: 1550 aktualizowano: 2012-01-10 18:39 Do góry
Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Opatrzności Bożej ul. Marii Dąbrowskiej 19, 70-783 Szczecin, os. Majowe, tel. +48 91 464 23 42
P K O BP 0/III Szczecin – nr 24 1020 4812 0000 0102 0056 8204

© 2022 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone