Czwartek, 11 sierpnia 2022 r. imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny Czwartek XIX tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Klary

Fotogalerie

więcej fotogalerii »

Listy

List na XI Dzień Papieski

Jan Paweł II - Człowiek modlitwy JAN PAWEŁ II – CZŁOWIEK MODLITWY
List Pasterski Episkopatu Polski
na XI Dzień Papieski – 9 października 2011 r.
„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc
przynosili” – słowa Chrystusa z dzisiejszej liturgii (J 15,16).
Drodzy Bracia i Siostry!
Przejmująca jest troska o winnicę, o której Chrystus mówi w dzisiejszej
Ewangelii. Tą winnicą jest Kościół. Przez prawie dwadzieścia siedem lat kierował
pracami w tej Winnicy PapieŜ Jan Paweł II – dziś błogosławiony. Natchnieniem
była dla niego więź z Chrystusem, z którym nieustannie jednoczył się podczas
modlitwy. Za tydzień przeŜyjemy XI juŜ Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II
– Człowiek Modlitwy. W tym wyjątkowym roku beatyfikacji rozwaŜmy szczególną
drogę Błogosławionego, który dla nas wszystkich jest nieustannym przykładem
i wyzwaniem, „abyśmy szli i owoc przynosili”.
1. Dar beatyfikacji
W dniu 1 maja 2011 r. w Watykanie miało miejsce wydarzenie, które na
trwałe zapisało się tak w historii Kościoła Powszechnego, jak i w dziejach świata.
Wszyscy z radością przyjęli słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, który po
przeprowadzonym procesie beatyfikacyjnym uroczyście ogłosił, Ŝe „Jan Paweł II
jest błogosławionym”. Ze szczególną wdzięcznością i nieukrywanym
wzruszeniem przeŜywali wyniesienie na ołtarze PapieŜa Polaka jego rodacy
w Kraju i poza Ojczyzną.
Pontyfikat Jana Pawła II jest wielkim zwycięstwem Boga w dziejach świata.
Wybór na Stolicę Piotrową Kardynała Karola Wojtyły i jego papieską posługę
odczytujemy jako wyjątkowy znak BoŜego Miłosierdzia.
Pan Bóg w swoich zbawczych planach dał nam Jana Pawła Wielkiego na
czas niezwykły. Nowy błogosławiony PapieŜ Polak dzięki swej modlitwie,
heroicznej odwadze i szczególnemu charyzmatowi podjął działania, które
doprowadziły do odzyskania wolności przez naród polski i przez wiele innych
narodów Europy Środkowo-Wschodniej.
Jako Pasterz Kościoła Powszechnego prowadził wiernych przede
wszystkim do wolności dzieci BoŜych na płaszczyźnie wiary. Pragnął bowiem dla
nich zasadniczego dobra, jakim jest zjednoczenie człowieka z Chrystusem.
Przez prawie dwadzieścia siedem lat PapieŜ kierował nasze serca do Boga,
Miłosiernego Ojca, w którym „świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście”
(Kraków – Łagiewniki, 17 VIII 2002 r.). W imię Boga i kierując się głębokim
humanizmem domagał się poszanowania godności człowieka i to od poczęcia do
2
naturalnej śmierci. Wzywał do respektowania praw małŜeństwa i rodziny. Stawał
w obronie pokrzywdzonych, odrzuconych i zmarginalizowanych.
2. Wiara podstawą papieskiej słuŜby
Jan Paweł II przypominał, Ŝe z natury Kościoła wynika jego misja wobec
świata, który „z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów BoŜych” – jak pisał
do Rzymian św. Paweł (Rz 8,19). Z heroiczną miłością Boga i człowieka
podejmował epokowe wyzwania, które miały dalekosięŜny wpływ na dzieje
świata, nie tylko w naszym pokoleniu.
Świat, w którym przyszło pełnić posługę Janowi Pawłowi II, był niezwykle
zróŜnicowany. Ludzkość miała podstawę do dumy z wielkich osiągnięć
w dziedzinie medycyny, techniki i teleinformacji. Ale człowiek cierpiał i cierpi
nadal z powodu głębokiego kryzysu w dziedzinie wiary i moralności. Nie
rezygnował jednak z poszukiwania sensu Ŝycia i źródeł nadziei. Zmagał się
z groźnymi dyktaturami i okrutnymi ideologiami. Zdecydowanie mówił o tym
PapieŜ w swej pierwszej encyklice, stwierdzając, iŜ wiek dwudziesty był czasem,
„w którym ludzie ludziom ogromnie wiele zgotowali krzywd i cierpień” (RH n. 17).
Jan Paweł II, świadek tych wydarzeń, widział swoją misję jako słuŜbę nie
tylko wobec kaŜdego człowieka, ale jako posługę wobec całych narodów.
Ukazywał rolę kultury w Ŝyciu jednostek i społeczeństw – i to często na
przykładzie własnego narodu. Ludzie nawet dalecy od wiary chrześcijańskiej, ale
urzeczeni postawą i wynikającą z niej modlitwą Jana Pawła II, publicznie mówili
o swej fascynacji osobowością wielkiego PapieŜa (por. L’Osservatore Romano
Numer specjalny, Watykan 1 maja 2011, s. 54). Wszyscy mogli śledzić fakt, iŜ ta
wielkość wynikała z głębokiej wiary i nieustannej rozmowy z Bogiem, czyli
modlitwy. Jan Paweł II pozostanie jednym z największych ludzi w dziejach
świata, wyjątkowym świadkiem prawdy, wielkim świętym naszych czasów.
3. Świadectwo Następcy
JuŜ kilka dni po odejściu Jana Pawła II do Domu Ojca, w trudnych dniach
kwietnia 2005 r., Benedykt XVI powiedział pamiętne słowa: „Wprawdzie Jan
Paweł II odszedł, ale się nie oddalił”. Powtarzamy te słowa z radością, prosząc
Boga o łaskę wiary, gorliwej modlitwy i właściwego rozumienia tajemnicy
„świętych obcowania”. Błogosławiony Jan Paweł II, podobnie jak to czynił za
Ŝycia ziemskiego, wyprasza nam dziś łaskę wiary, zwłaszcza dla młodego
pokolenia, i jedność potrzebną w Ŝyciu narodu.
Ojciec Święty Benedykt XVI, podkreślając więź, jaka go łączyła z Janem
Pawłem II w posłudze Kościołowi, wielokrotnie uŜywa zwrotu: „mój umiłowany
Poprzednik”. Zaś w dniu beatyfikacji przywołał słowa Jana Pawła II
wypowiedziane na początku pontyfikatu: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie
na ościeŜ drzwi Chrystusowi!” I dodał: „To, o co nowo wybrany PapieŜ prosił
wszystkich, sam wcześniej uczynił: otworzył dla Chrystusa społeczeństwo,
kulturę, systemy polityczne i ekonomiczne, odwracając z siłą olbrzyma – siłą,
którą czerpał z Boga – tendencję, która wydawała się być nieodwracalna.”
3
Wzruszająco brzmią równieŜ inne słowa Benedykta XVI z homilii
beatyfikacyjnej, współbrzmiące z treścią tegorocznego Dnia Papieskiego i jego
hasłem: Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy. Ojciec Święty mówił: „Zawsze uderzał
mnie i budował przykład jego modlitwy: zanurzał się w spotkaniu z Bogiem,
pomimo rozlicznych trudności jego posługiwania. A potem świadectwo jego
cierpienia: Pan pozbawiał go stopniowo wszystkiego, lecz on pozostawał skałą,
zgodnie z wolą Chrystusa. Jego głęboka pokora zakorzeniona w intymnym
zjednoczeniu z Chrystusem, pozwoliła mu dalej prowadzić Kościół i dawać
światu jeszcze bardziej wymowne przesłanie, i to w czasie, gdy topniały jego siły
fizyczne. W ten sposób doskonale zrealizował on powołanie kaŜdego kapłana
i biskupa: bycia jedno z Chrystusem, z Tym, którego codziennie przyjmuje
i ofiaruje w Eucharystii”.
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz stwierdził krótko, iŜ Jan Paweł II „był to
przede wszystkim mąŜ modlitwy i człowiek kontemplacji Boga”. Nie sposób
zapomnieć przejmującego obrazu Jana Pawła II, obejmującego krzyŜ podczas
ostatniej w swoim Ŝyciu drogi krzyŜowej.
4. Rodzice nauczycielami modlitwy swych dzieci
Karol Wojtyła miał szczęście wzrastania w rodzinie, dla której potrzeba
modlitwy była tak oczywista jak smak codziennego chleba. PapieŜ obserwował
swego ojca, Karola, urzędnika wojskowego, który codziennie klękał do modlitwy.
Ojciec prowadził teŜ małego Karola do kościoła parafialnego i zachęcał do
modlitwy. Pewnego razu wręczył mu tekst modlitwy do Ducha Świętego, z którą
PapieŜ nigdy się nie rozstawał.
Drodzy Rodzice!
Niezwykła jest wasza rola w uczeniu dziecka modlitwy. Jesteście
pierwszymi nauczycielami wiary w Boga, który prowadzi wasze dziecko przez
całe Ŝycie. Wielka jest moc waszej modlitwy i siła świadectwa chrześcijańskiego
Ŝycia, które dziecko obserwuje od najmłodszych lat. Rodzice są bowiem
łącznikiem pomiędzy światem Boga a światem dziecka. Jest to zarazem zaszczyt
i odpowiedzialne zobowiązanie.
5. Tydzień wdzięczności
Drodzy Bracia i Siostry!
Celem tegorocznego Dnia Papieskiego jest pobudzenie w nas ducha
modlitwy. Będzie to wypełnianiem duchowego testamentu PapieŜa Polaka.
Obchodząc Dzień Papieski moŜemy modlić się za wstawiennictwem
błogosławionego Jana Pawła II. Dołączył on bowiem do grona świętych
i błogosławionych Kościoła, do rzeszy męczenników, mistyków i doktorów, jako
Nauczyciel i Świadek dla następnych pokoleń ludzi wierzących.
XI Dzień Papieski rozpoczyna w tym roku tydzień wdzięczności Polaków
za pontyfikat Jana Pawła II. Jest to naturalny odruch naszych serc, które czują
obowiązek podziękowania Bogu za ten niezwykły dar.
4
Wdzięczność okaŜemy na róŜne sposoby. Najpierw modlitwą dziękczynną,
następnie poprzez wydarzenia artystyczne i kulturalne, a zwłaszcza przez
zgłębianie papieskiego nauczania. Będziemy mieli takŜe okazję wspomóc dzieło,
które Jan Paweł II nazywał swoim Ŝywym pomnikiem. Jest to Fundacja „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”, która poprzez stypendia wspiera materialnie i duchowo
rzeszę ponad 2500 stypendystów z całej Polski. Dzięki ofiarności Polaków
mieszkających w kraju i poza jego granicami mogą oni realizować swoje
marzenia edukacyjne. Chcą się dobrze przygotować do zadań czekających ich
w dorosłym Ŝyciu, w duchu wartości, którym słuŜył błogosławiony PapieŜ.
Tę inicjatywę Kościoła w Polsce Jan Paweł II określił za Ŝycia jako dzieło
najbliŜsze jego sercu. Tym bardziej zachęcamy do wspierania tego dzieła
modlitwą, dobrym słowem, własnym cierpieniem i ofiarą.
Drodzy Bracia i Siostry!
Uczyńmy wszystko, aby XI Dzień Papieski był wielkim świętem wiary
i modlitwy w naszym narodzie. Zrealizujmy zachętę św. Pawła, który
w dzisiejszym drugim czytaniu zwraca się w następujących słowach do wiernych
w Filippi: „W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co
sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą
i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Czyńcie to, czego się nauczyliście,
co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie
z wami.”
W te słowa wpisuje się posługa Jana Pawła II, który nas, swoich rodaków,
wielokrotnie zachęcał do takiej właśnie postawy. XI Dzień Papieski wzywa nas
do doskonalenia modlitwy, której wzór mamy w PapieŜu Polaku.
Zakończmy nasze rozwaŜania wezwaniem Benedykta XVI z homilii
beatyfikacyjnej: „Błogosławiony jesteś umiłowany PapieŜu Janie Pawle II,
poniewaŜ uwierzyłeś. Prosimy, byś nadal umacniał z nieba wiarę Ludu BoŜego.”
Wdzięczni za beatyfikację Jana Pawła II, zachęcamy wszystkich do
realizacji jego nauczania i błogosławimy całemu Kościołowi w naszej Ojczyźnie.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 355. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Licheniu – Włocławku, w dniach 24-26 czerwca 2011 r.
Zarządzenie
List Pasterski naleŜy odczytać we wszystkich Kościołach Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej w niedzielę, 2 października 2011 r.
WIKARIUSZ GENERALNY
Drukuj cofnij odsłon: 1702 aktualizowano: 2011-10-02 17:38 Do góry
Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Opatrzności Bożej ul. Marii Dąbrowskiej 19, 70-783 Szczecin, os. Majowe, tel. +48 91 464 23 42
P K O BP 0/III Szczecin – nr 24 1020 4812 0000 0102 0056 8204

© 2022 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone